Sự khác biệt của rau Bio

SỰ KHÁC BIỆT CỦA RAU BIO SO VỚI RAU KHÁC

Rau Bio được sản xuất dựa trên 2 nguyên tắc cơ bản:

Thuận tự nhiên.

Loại bỏ hay hạn chế  tối đa các mối nguy  ngay từ đầu.Nhóm


Chỉ tiêu


Đặc điểm


Rau thường


Rau VietGap


Rau Bio


 

Đất trồng


Đất ô nhiễm


Nhiễm kim loại nặng, hóa chất


Có thể sử dụng


Không sử dụng


Không sử dụng.


Đất có nguy cơ ô nhiểm


Có thể nhiễm kim loại nặng, hóa chất.


Sử dụng tùy tiện.


Sử dụng có điều kiện.


Không sử dụng.


Đất an toàn


Không bị nhiễm kim loại nặng, há chất.


Không quan trọng.


Lựa chọn ưu tiên.


Lựa chọn chính.


 

Nước tưới


Nước thải


Nhiễm kim loại nặng, hóa chất, vi sinh.


Có thể Sử dụng


Không sử dụng.


Không sử dụng.


Nước sông, ao hồ.


Có thể nhiễm kim loại nặng, hóa chất, vi sinh.


Sử dụng tùy tiện.


Sử dụng có điều kiện.


Không sử dụng.


Nước giếng ngầm.


Ít nhiễm kim loại nặng, hóa chất.


Sử dụng


Sử dụng có điều kiện.


Sử dụng khi đủ điều kiện.


 

 

Phân bón


Phân hữu cơ ủ hoai.


Ít nhiễm kim loại nặng, hóa chất.


Không có thói quen sử dụng.


Sử dụng


Sử dụng nguồn tin cậy và đủ điều kiện.


Phân tươi.


Nhiễm vi sinh: E.coli, salmonella


Có thể Sử dụng


Không sử dụng.


Không sử dụng.


Phân hóa học


Dư lượng Nitrat gây độc.


Sử dụng tùy tiện.


Cách ly trước khi thu hoạch


Không sử dụng.


Kích thích sinh trưởng.


Hóa chất gây ung thư


Sử dụng tùy tiện.


Cách ly trước khi thu hoạch


Không sử dụng.


Thuốc BVTV & diệt cỏ


Nhóm cấm sử dụng.


Nguy cơ độc hại & gây ung thư cao.

 


Có thể Sử dụng


Không sử dụng.


Không sử dụng.


Nhóm được sử dụng.


Có nguy cơ độc hại &gây ung thư


Sử dụng tùy tiện.


Cách ly trước khi thu hoạch


Không sử dụng.


 

Giống


Giống tự  nhiên


Đặc trưng hương vị nhưng năng suất thấp.


Ít sử dụng


Ít sử dụng


Sử dụng chính.


Giống lai


Nhiều sâu bệnh. Năng suất cao.


Sử dụng chính.


Sử dụng  chính.


Hạn chế sử dụng


Giống biến đổi gien


Năng suất cao. Chưa được kiểm chứng nhiều.


Có thể Sử dụng


Có thể sử dụng.


Không sử dụng.


 

Thu hoạch & đóng gói


Quá trình thu hoạch, sơ chế  đóng gói và tiêu thụ.


Có thể lẫn vật liệu cứng, phơi nhiễm hóa chất, vi sinh vật từ môi trường.


Không có biện pháp.


Tuân thủ qui định Vietgap


Theo qui định VSATTP.


Bao bì


Ngăn chặn nguy cơ phơi nhiễm


Không có


Bao PP đục lỗ hoặc  buộc dây.


Bao bì có đặc trưng riêng


Sản phẩm


Xét nghiệm mẫu sản phẩm.


Kiểm tra các chỉ tiêu theo qui định.


Không kiểm tra


Kiểm tra khi xin chứng nhận.


Kiểm tra định kỳ và khi có nghi ngờ.

 

thực phẩm: